วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เส้นทางการกระจายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะในร้านชำ


เส้นทางการกระจายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะในร้านชำ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจำหน่ายยาอันตรายและยาปฏิขีวนะในร้านขำ ชุมชนตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ


สถานการณ์ปัญหาการซื้อยาทานเองของประชาชนในชุมชนตำบลหนองไฮยังคงเป็นปัญหาสำคัญ จะเห็นจากที่พบผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เช่น ดื้อยา แพ้ยา แพ้ยาซ้ำ หรือการใช้ยาไม่เหมาะสมกับโรคหรือข้อห้ามใช้ และจากการสุ่มสำรวจร้านชำในพื้นที่ ปี 2560 จำนวน 40 พบว่ามีการขายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะ จำนวน 25 ร้าน(ร้อยละ  62.5) ดังนั้น การวิจัยเชิงสำรวจครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งต้นทางการกระจายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะในร้านชำที่พบในชุมชนในพื้นที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างคือ ร้านชำทั้งหมดในเขตตำบลหนองไฮ จำนวน 59 ร้าน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Chi-square test  ผลการศึกษาพบว่า จำนวนร้านชำทั้งหมด 59 ร้าน พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ขายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะ จำนวน 37 ร้าน(ร้อยละ 62.71) จำนวนร้านชำที่ขายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะ มีจำนวน 22 ร้าน (ร้อยละ 37.29) มีรายการยาที่ห้ามขายทั้งหมด 72 รายการ แยกประเภทยา ได้แก่ ยาอันตรายและยาปฏิชีวนะ จำนวน 58 รายการ (ร้อยละ 80.55) ยาแผนโบราณที่ห้ามขาย จำนวน 10 รายการ (ร้อยละ 13.89) ยาบรรจุเสร็จที่ห้ามขาย จำนวน 1 รายการ (ร้อยละ 1.39) ยาชุด จำนวน 1 รายการ (ร้อยละ 1.39) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (ร้อยละ 2.78) โดยแรงจูงใจในการจำหน่ายมาจากความต้องการผลกำไร และความต้องการของชุมชนจำนวน 21 ร้าน (ร้อยละ 95.45) ทั้งนี้ แหล่งต้นทางการกระจายยา มาจากร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ จำนวน 19 ร้าน (ร้อยละ 86.36) และจากรถเร่ซึ่งซื้อมาจากร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ จำนวน 3 ร้าน (ร้อยละ 16.64) โดยปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจำหน่ายยาอันตรายและยาปฏิชีวนะในร้านชำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ความต้องการกำไร, ความต้องการของชุมชน ดังนั้น จึงควรมีระบบการจัดการต้นทางแหล่งกระจายโดยใช้มาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวด และสร้างความเข้าใจต่ออันตรายของการใช้อันตรายและยาปฏิชีวนะโดยไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกร
คำสำคัญ  เส้นทางการกระจายยา ยาอันตราย  ยาปฏิชีวนะ ร้านชำ
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

javascript:;

ค้นหาบล็อกนี้

คลังบทความของบล็อก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ประชุมเชิงปฎิบัติการเสนอโครงร่างงานวิจัย 2563

           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คปสอ.เสนางคนิคมได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ที่สนใจได้นำเสนอโครงร่างการวิจัย ซึ่งไ...

Recent Posts

Unordered List

Theme Support