วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประชุมเชิงปฎิบัติการเสนอโครงร่างงานวิจัย 2563

           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คปสอ.เสนางคนิคมได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ที่สนใจได้นำเสนอโครงร่างการวิจัย ซึ่งได้รับเกียติ์จากท่านอาจารย์ ดร.ประเสริฐ ประสมรักษณ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิทยาเขตจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นอาจารย์ผู้วิพากษ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่อย่างมาก เพราะเป็นการเตรียมผลงานวิจัย เพื่อเข้าร่วมในมหกรรมงานวิชาการของ คปสอ.เสนางคนิคม ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2563 นี้ 

       สรุปรายชื่อผลงานที่นำเสนอโครงร่างดังนี้ 


รพสต.
1.การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโป่งหิน ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (รพสต.โป่งหิน)
2.ผลของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหมู ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (รพสต.หนองไฮ)
3.พฤติกรรมผู้ปกครองในการดูแลช่องปากสุขภาพช่องปากของเด็ก ศนด. ในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนทอง (รพสต.โพนทอง)
4.ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการขยะในชุมชนแบบมีส่วนร่วม บ้านโคกกลาง ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (รพสต.โคกกลาง)
5.ผลการพัฒนารูปแบบการให้บริการผู้ป่วยที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรังแบบมีส่วนร่วม ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (รพสต.หนองสามสี)
6.ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ ที่มารับบริการคลินิกโรคเรื้อรัง ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไร่สีสุก ตำบลไร่สีสุก อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (รพสต.ไร่สีสุก)
7.รพสต.หนองคล้า
8.รพ.สต.หนองคู
สสอ.
9.ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนประถมศึกษา ในเขตอำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ  (สสอ.)

โรงพยาบาล
10.ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง(ที่มีภาวะพึ่งพิง)ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
11.การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต โรงพยาบาลเสนางคนิคม
12.นวัตกรรม “ เป้อุ้มปลอดภัย ใส่ใจลูกรัก”
13. ผลของการนวดแผนไทยบำบัดผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดศีรษะจากภาวะเครียด ที่มารับบริการในโรงพยาบาลเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ 
14.เภสัชเป้
15.น้องต่ายแลป
16.ปุ๊กปิ๊ก งานเวช  
17.พี่ชัย ER


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หน้าเว็บ

javascript:;

ค้นหาบล็อกนี้

คลังบทความของบล็อก

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ประชุมเชิงปฎิบัติการเสนอโครงร่างงานวิจัย 2563

           เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คปสอ.เสนางคนิคมได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ที่สนใจได้นำเสนอโครงร่างการวิจัย ซึ่งไ...

Recent Posts

Unordered List

Theme Support